VIPbetadvice.com fejlec

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 PREAMBULUM

 

 1. 1. Jelen adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) a vipbetadvice.com Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési-, adatvédelmi szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat a Weboldalon található Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza. A jelen Szabályzatban nagybetűvel használt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott tartalommal értendőek, az itt tett kiegészítésekkel.

 

 1. 2. Ügyfél és aTudta Partner7 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 322. III. lház. 3. em. 16.; Cégjegyzékszám: 01-09-184552; email: dkriszta@tudta.hu) mint a Weboldal Üzemeltetője és Szolgáltatója, és ennek kapcsán, mint adatkezelő, magukra nézve kötelezőnek ismerik el és szerződött partnereik számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatják jelen jogi közlemény rendelkezéseit.

 

 1. 3. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme útján.

 

 1. 4. A Szabályzat területi hatálya a Weboldal üzemeltetése és a Szolgáltatás nyújtása körében történő adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya az Ügyfél hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy az Ügyfél a Szolgáltatás megszűnését követően, a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az Üzemeltetőtől/Szolgáltatótól.

 

 1. 5. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek a Weboldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a Weboldalról más honlapra át lehet térni vagy más honlapra való hivatkozásra vonatkozik.

 

 1. 6. Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Weboldal Ügyfeleinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

 1. I. FOGALMAK

 

 1. II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Neve: Tudta Partner7 Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 322. III. lház. 3. em. 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-184552

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24827593-2-41

Kapcsolat: e-mail: dkriszta@tudta.hu

 

 1. III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

 1. 1. Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal tényleges használatával, a használathoz szükséges regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

 1. IV. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

 

 1. 1. A Weboldal szolgáltatásának igénybe vétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelező megadnia az Üzemeltető által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatlapon további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével. Az Üzemeltető a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

 1. 2. A regisztráció során kötelezően vagy nem kötelezően megadott adatok kezelésének célja:
  1. a) az Ügyfél azonosítása a Weboldal használata során;
  2. b) az Ügyfél adataihoz való korlátozott hozzáférés biztosítása a Szolgáltató részére;
  3. c) a Weboldal fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges statisztikai célú felhasználás,
  4. d) az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében Szolgáltató felé;
  5. e) az adatok továbbítása a Szolgáltatás elvégzése érdekében az Értékesítők felé.

 

 1. 3. Az adatok az Ügyfél azonosítását, a kapcsolattartást, fogyasztói szokásainak megismerését és az Ügyfél fogyasztói jogainak érvényre jutását szolgálják. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag az Ügyfél önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az Üzemeltető működési köréhez kapcsolódnak. Ebben a körben az adatszolgáltatás önkéntes.

 

 1. 4. Az Üzemeltető a Szolgáltatónak hozzáférést biztosít az Ügyfelek nevéhez, felhasználó azonosítójához („ID”), az Ügyfél által kiválasztott nyelvhez, az Ügyfél email címéhez, telefonszámához, címéhez és számlázási címéhez, érvényes csomagjához, az érvényes számlázási információkhoz, illetve az adott Ügyfél felé a Szolgáltatást közvetítő Értékesítő nevét továbbítja a Szolgáltató felé, aki ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben jogosult kezelni.

 

 1. 5. Az Üzemeltető az Értékesítőknek hozzáférést biztosít az őt jutalékra jogosító Ügyfelek ID számához, státuszához, valamint érvényes szolgáltatáscsomagjához, akik ezen adatokat kizárólag az értékesítői jutalék összegének megállapításához szükséges mértékben jogosultak kezelni.

 

 1. 6. Az Ügyfelek a Weboldalt kizárólag a honlapról megismerhető szabályzatok és ismertetők alapján jogosultak használni, amelyről az Üzemeltető a Weboldal felületén folyamatos tájékoztatást biztosít. A Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevételét az ÁSZF vásárlási és fizetési tájékoztató és egyéb a Weboldalon feltüntetett szabályzatok leírása részletesen tartalmazza, amelyek onnan megismerhetőek. Az Üzemeltető az Ügyfelek személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. Az Ügyfél jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül végrehajt. Az Ügyfelek törölt adatairól az Üzemeltető még anonim módos sem készíthet biztonsági másolatot.

 

 1. 7. Amennyiben az Ügyfél és az Üzemeltető között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Üzemeltető mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

 

 1. 8. A regisztráció, valamint a Weboldal megtekintése során rögzítésre kerülhet az Ügyfél számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — az Ügyfél számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Üzemeltető hat hónapon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

 

 

 1. V. ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSA, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. 1. Az Ügyfél a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre, postacímére vagy telefonszámon szóbeli közvetítéssel az Üzemeltető reklám, promóciós leírásokat, az Üzemeltető érdekkörébe tartozó kérdőíveket és egyéb hírlevelet küldjön (továbbiakban együttesen: anyagok). Az anyagok az Üzemeltetővel szerződésben álló harmadik személyek anyagait, reklámjait, promócióit vagy egyéb, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő leírásokat is tartalmazhatnak. A megküldött anyagok a direktmarketing körébe is tartozhatnak. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az anyagok napi rendszerességgel, vagy akár naponta több alkalommal közvetítésre kerüljenek.

 

 1. 2. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Üzemeltető a Weboldal felületére történő belépésekor rögzítheti az ottani böngészéseit, amiből saját részére statisztikát készíthet. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető által rögzített fogyasztói szokásából vont statisztikai eredmény alapján célzott anyagok kerüljenek részére megküldésre, a személyes használata során a felhasználói Weboldal felületét az Üzemeltető az Ügyfél fogyasztói szokásainak felhasználásával jelenítse meg számára. Az Ügyfél ezért kifejezetten hozzájárul és felhatalmazást ad az Üzemeltetőnek ahhoz, hogy a Weboldalon történő felhasználói szokásának folyamatos értékelésének eredményeképpen címzett reklámokat, egyéb közléseket küldjön vagy közvetítsen közvetett vagy közvetlen módon, akár a direkt marketing eszközökkel.

 

 1. 3. Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy az általa megadott és az Üzemeltető által rögzített adatokat és információkat a Szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy Szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessen.

 

 1. 4. A Weboldal Üzemeltetője Weboldalán teszi közzé a kötelezően és a nem kötelezően megadott adatok körét, amelynek felhasználása nem lehet ellentétes a Weboldalon közzétett szabályzatokkal és egyéb adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokkal. Az Ügyfélnek az Üzemeltető biztosítja, hogy e-mail címére, postacímére küldött levelek további küldését megtiltsa, vagy a telefonon történő megkeresést kizárja.

 

 1. 5. Az Ügyfél az oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az Ügyfél az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Weboldal bármely szabályzatát megszegte. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél adatai az Ügyfél hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

 

 1. 6. Az Ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha az Ügyfél mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden Ügyfél köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Az Ügyfél jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más ügyfél személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli. Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat. Az Ügyfél nem valósíthat meg olyan magatartást, amely kéretlen reklámlevelek (spam) küldését eredményezi. Az Ügyfél köteles tartózkodni olyan elektronikus levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa, vagy az Üzemeltető vagy partnerei jó hírnevét csorbítsa.

 

 1. 7. Minden Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. Az Ügyfél köteles tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. Az Ügyfél nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, Szolgáltatás reklámozására irányul.

 

 1. 8. Az Ügyfél köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert és értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Üzemeltetővel vagy annak bármely partnerével szemben az Ügyfél semmilyen igényt nem érvényesíthet.

 

 1. 9. Az Ügyfél köteles az Üzemeltetőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Weboldal használata során. Az Üzemeltető a visszásságot a bejelentéstől számított, az ÁSZF-ben rögzített időtartamon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről az Ügyfelet elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszűnteti.

 

 1. 10. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben az Ügyfél kéri, az Üzemeltető tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó és az Üzemeltető által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

 1. 11. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

 

 1. 12. Az Ügyfél kérheti továbbá az adatainak zárolását. Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. 13. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés vagy adathozzáférés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

 

 1. 14.Ha az Üzemeltető az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 1. 15. Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 1. 16. Amennyiben Ügyfél bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Üzemeltető jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.

 

 1. VI. ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE

 

 1. 1. Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága és a személyes adatok védelmének érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz az Ügyfelek adatainak biztonsága érdekében.

 

 1. 2. Az Üzemeltető az Ügyfél regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, így személyes adatainak törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet.

 

 1. 3. Az Üzemeltető az Ügyfelek magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

 1. 4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más szabályzatát sértő Ügyfelet az oldalról kizárja, regisztrációját törölje és a már megszerzett kedvezményeit ezzel együttesen elvegye.

 

 1. 5. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az Ügyfél a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten megadja.

 

 1. 6. A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Üzemeltető csak az Ügyfél kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.

 

 1. 7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Üzemeltető az adatfeldolgozóért felelősséget vállal.

 

 1. 8. Az Üzemeltető az Ügyfél regisztrációjának törlését követően köteles 30 napon belül az Ügyfél személyes adatainak törlésére.

 

 1. 9. Az Üzemeltető kizárja felelősséget az Ügyfél által az Üzemeltető vagy szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként az Ügyfél érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.

 

 

 1. VII. Záró rendelkezések

 

 1. A jelen Szabályzat bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

 

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, azok eldöntése, vitatása esetén a mindenkori hatályos az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

 1. Az adatkezelést érintő panasszal a joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) egyaránt lehet élni.

 

Lezárva: 2017. január 24.

 

A mindenkor hatályos Szabályzat a Weboldalról tölthető le és ott található meg!

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

továbbiakban ÁSZF

 

I. személyi hatálya

 

a) Szolgáltató/Üzemeltető: Tudta Partner 7 Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 322. III. lház. 3. em. 16.; Cégjegyzékszám: 01-09-184552; email:dkriszta@tudta.hu) a weboldal technológiai üzemeltetője;

 

b) Ügyfél: a Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatás igénybe vevője, aki a 18. életévét betöltötte (vagy a rá irányadó jog szerint előírt korhatárt elérte és a rá irányadó jog szerinti törvények alapján a szolgáltatást jogosult igénybe venni);és aki a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat;

 

c) Értékesítő: azon Ügyfél, aki a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe vevő – még korábban nem regisztrált – ügyfeleket közvetít Szolgáltató részére jutalék ellenében.

 

 

 1. II. Az ÁSZF hatálya, tartalma, a Szolgáltatás

 

1. A jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek a Szolgáltató tulajdonában lévő és az Üzemeltető által üzemeltetett vipbetadvice.com weboldal („Weboldal”) használatának feltételeire, a Weboldalon keresztül a Szolgáltató által nemzetközi szinten nyújtott valamennyi, nemzeti - és nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó fogadási tanácsokra (tippekre), illetve szelvényajánlásokra (együttesen „Szolgáltatás”), mindazon kérdésekben, amelyeket az Adatkezelési Szabályzat nem rendez. A jelen ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat eltérése esetén a jelen ÁSZF az irányadó.

 

 1. 2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 2.§ l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 

 1. 3. A nyújtott Szolgáltatások kizárólag a sportfogadások alapjául szolgáló – jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozásokkal – rendszeres tanácsoknak (tippeknek), illetve szelvényajánlóknak az Ügyfél részére email és/vagy sms-üzenetben és /vagy az Ügyfél személyes fiókjában történő rendelkezésére bocsátására terjed ki.

 

 1. 4. Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy sem Üzemeltető, sem Szolgáltató, a Szolgáltatás keretében, illetve azon kívül a Weboldalon nem biztosít sport és egyéb fogadási lehetőséget, a fogadás harmadik személy szolgáltatók által biztosított, a Szolgáltatástól, a Szolgáltatótól és az Üzemeltetőtől független platformon történik, amelyre Üzemeltetőnek/Szolgáltatónak nincs ráhatása.

 

 1. 5. A Szolgáltatás nyújtására az Ügyfél által fizetendő havi/időszakos (3, 6 és 12 havi) díj ellenében, a díj befizetését követő naptól kezdve kerül sor. Az Ügyfél a Weboldalon, „Csomagok” menüpont alatt részletezett, különböző tartalmú szolgáltatáscsomagok közül választhat, amelynek díjai eltérnek egymástól, a tartalmuktól illetve az előfizetés időtartamára tekintettel. A választható szolgáltatáscsomagok pontos tartalmát és díját a Weboldal „Csomagok” menüpontja tartalmazza.

 

 1. 6. A Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtására az Ügyfél által megrendelt csomagban foglaltak szerint időtartamra és időközönként, a sportesemények szezonális jellegére is tekintettel, azzal a megkötéssel, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az előre bejelentett karbantartások, a rendszerfejlesztés miatti üzemszünetek, valamint a Szolgáltató hibáján kívüli, rendkívül esetek (vis maior) időtartama alatti szolgáltatás kimaradás miatt.

 

 1. 7. Napi sportesemények jellege és mennyisége, a napi tipp mennyiséget korlátozhatja. (Azaz érdemi fogadásra vagy érdemi tanácsadásra adott napon nincs vagy korlátozottan van lehetőség.)  E tekintetben Szolgáltató mindenfajta felelősségét kizárja.

 

 1. 8. A Szolgáltató/Üzemeltető Szolgáltatásra vonatkozó marketingkampányaiban megjelenő közismert vagy egyéb sportban járatos személyek az Ügyfelek részére közvetlen tanácsadást nem vállalnak, személyes tippadásukért illetve tanácsadásukért Szolgáltató kötelezettséget nem vállal, szerepük a Szolgáltatás népszerűsítése és a Szolgáltatóval való közvetlen szakmai egyeztetés a Szolgáltatások kapcsán.

 

 

 1. III. Ügyfél hozzájárulásai és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele

 

 1. 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Weboldalon történő díjmentes feliratkozás. (a továbbiakban: „Regisztráció”). A regisztrációhoz szükséges a Weboldalon feltüntetett kötelező és a valóságnak megfelelő adatok hiánytalan megadása. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg az Ügyfél a kötelező adatokat nem adja meg hiánytalanul, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció akkor tekinthető befejezetnek, ha az Ügyfél az adatok kitöltését követően a megfelelő ikonra kattintva a Szolgáltató  jelen ÁSZF-jét és az Adatkezelési Szabályzatát is elfogadja és a „Feliratkozom” mezőre rákattint. A Szolgáltató a sikeres regisztrációról az Ügyfél által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet a személyes fiók („online iroda”) eléréséről, használatáról a bejelentkezéshez szükséges Felhasználónév és Jelszó megküldésével.

 

 1. 2. Az Ügyfél a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

 

 1. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a regisztrációs eljárás során az általa megadott adatokat az Üzemeltető rögzítse és tárolja. Az Üzemeltető korlátozott hozzáférést biztosít az Ügyfél által megadott adatokhoz a Szolgáltató részére az Adatkezelési szabályzatban előírt módon.

 

 1. 4. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat és információkat felhasználva a Szolgáltató/Üzemeltető lényeges információval szolgálhat az ügyfelek által használt szolgáltatásról, illetve egyéb szolgáltatásismertetőket küldhet, valamint megoszthatja partnereivel a szükséges adatokat, így a Szolgáltató/ Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhetnek.

 

 1. 5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval való kapcsolattartás a Weboldalon történő regisztrációt követően az alábbiak szerint történik:

 

 1. IV. Fizetési módok

 

 1. 1. A szolgáltatáscsomag Ügyfél általi kiválasztását követően az Ügyfél – a megfelelő mezőre kattintva- választhat a megjelenő „Fizetési módok” közül.

 

 1. 2. Az Ügyfél a Szolgáltatás havi/időszaki (3;6;12 havi) díját banki befizetéssel/ átutalással vagy a Paypal-számláról vagy a Paypal- online fizetési rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Szolgáltatás nyújtásának kezdete a havi/időszaki díj beérkezését/jóváírását követő nap.

 

 1. 3. Az Ügyfél az alábbi kártyatípusok közül választhat: visa, mastercard, maistro, american express.

 

 1. 4. Amennyiben az Ügyfél a fizetési módok közül a Szolgáltatási díj banki átutalással/kifizetéssel történő teljesítését választja, úgy a megrendelés Ügyfél általi véglegesítését követően a Szolgáltató automatikusan tájékoztatást küld e-mailben az Ügyfélnek a kifizetés további menetéről és a számlázásról.

 

 1. 5. A tájékoztatóban foglaltak alapján a Szolgáltató a megrendelés véglegesítését követően elektronikus üzenet formájában, az Ügyfél személyes fiókjában is elérhetővé téve automatikusan egy ú.n. proforma számlát (díjbekérőt) küld az Ügyfélnek e-mail útján, amely alapján az Ügyfél az abban foglalt időtartamon belül köteles kiegyenlíti a megrendelt szolgáltatási csomag ellenértékét.

 

 1. 6. A kiegyenlítést követően a Szolgáltató a számlázz.hu online számlázási rendszeren keresztül 8 napon belül elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld az Ügyfél számára e-mail üzenetben.

 

 1. 7. Amennyiben az Ügyfél a fizetési módok közül a Szolgáltatási díj Paypal számlák közötti, vagy a Paypal rendszeren keresztül történő bankkártyás kifizetését választja, úgy a megrendelés véglegesítését követően azonnal köteles kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatási csomag ellenértékét.

 

 1. 8. Ügyfél miután a vásárolt szolgáltatási csomag ellenértékét az előző pontban foglaltak szerint megfizette, a megrendelést a Szolgáltató kizárólag a vételár saját Paypal számláján/bankszámláján történt jóváírást követően, e-mailben igazolja vissza a Felhasználó részére. Amennyiben az Ügyfél a fizetést követő 24 órán belül nem kap e-mailben visszaigazolást a Szolgáltatótól a sikeres kifizetésről, jogosult a kifizetés megtörténte felől a Szolgáltatótól a személyes fiókja „Kapcsolatok” menüpontján keresztül küldött üzenetben tájékoztatást kérni.

 

 

 1. V. Jogok és kötelezettségek

 

Ügyfél

 1. 1. Az Ügyfél a feliratkozás, regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására. Az Ügyfél köteles tartózkodni a többszöri regisztrálásától.

 

 1. 2. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag 18. életévének betöltését követően jogosult igénybe venni.

 

 1. 3. Az Ügyfél köteles az igénybevett szolgáltatásokért a Weboldalon a „Csomagok” menüpont alatt meghatározott díjat megfizetni.

 

 1. 4. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és a rá irányadó magyar jogszabályok betartása mellett veszi igénybe.

.

 1. 5. Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a Weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. Köteles tartózkodni a Weboldal visszafejtésétől, mások személyes adatainak kifürkészésétől.

 

 1. 6. Az Ügyfél jogosult saját személyes adatainak módosítására illetve ilyen adatokban beállt változások tekintetében az Adatkezelési Szabályzat szerint változtatást kérni.

 

 1. 7. Az Ügyfél a Szolgáltatás keretében küldött tippeket semmilyen formában nem továbbíthatja harmadik személy részére, különösen nem üzletszerzés céljából. Ezen szabály megszegése esetén Ügyfél 2.000.000,- Forint, azaz kettő-millió forint kötbér fizetésére köteles Szolgáltató felé.

 

 1. 8. Az Ügyfél bármikor kérheti a Szolgáltatótól regisztrációjának törlését. Ez esetben Üzemeltető/Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzat szerint köteles eljárni.

 

 1. 9. Amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi, minden és bármely regisztrációja minden további értesítés nélkül, haladéktalanul megszűntethető Üzemeltető/Szolgáltató által, amely esetben kártérítési/kártalanítási/visszatérítési felelőssége illetve kötelezettsége Üzemeltetőnek/Szolgáltatónak nincs, különösen beleértve elmaradt hasznokra kiterjedő igényeket.

 

 1. 10. Amennyiben az Ügyfél Szolgáltatást igénybe vevő – korábban még nem regisztrált – ügyfeleket közvetít Szolgáltató részére, úgy az új ügyfelek számától függően Ügyfél jogosult térítésmentesen az általa korábban megválasztott és megfizetett szolgáltatáscsomagnál a  Szolgáltató Weboldalán közzétettek szerint magasabb szintű szolgáltatáscsomagot igénybe venni Az Ügyfél a közvetítés után jutalékra nem jogosult, jutalék kizárólag a Szolgáltatóval külön megállapodás alapján Értékesítő státuszú ügyfeleket illeti meg.

 

Értékesítő

 1. 11. Az Értékesítő státusz előfeltétele a Szolgáltatóval történő külön megállapodás megkötése. Az Értékesítők jogait és kötelezettségeit a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás tartalmazza.

 

 1. 12. Egyéb tekintetben az Ügyfelekre vonatkozó szabályok (jelen ÁSZF) szabályai irányadóak az Értékesítőkre is.

 

Szolgáltató és Üzemeltető

 1. 13. A Szolgáltató köteles jelen ÁSZF szerinti korlátozásokkal az előfizetés időtartamára a Szolgáltatás nyújtására.

 

 1. 14. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Ügyfél felé kiszámlázni. A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékének teljesítését követően állítja ki a vonatkozó bizonylatot a fentebb részletezettek szerint. Az Ügyfél a megfelelő bizonylat kézhezvételét követően a V./17. és a VII/2. pontokba foglaltak kivételével nem jogosult a már rendezett díjakat visszakérni még indoklás mellett sem.

 

 1. 15. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szolgáltatás és a szolgáltatáscsomagok tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, amelyről honlapján történő közzététellel tájékoztatja az Ügyfeleket. A díj megváltoztatása a már megrendelt és kifizetett Szolgáltatást visszamenőlegesen nem érinti.

 

 1. 16. A Szolgáltató köteles a megrendelt Szolgáltatást a választott szolgáltatáscsomag díjának kiegyenlítését követő naptól kezdve biztosítani.

 

 1. 17. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatását bármikor felfüggeszteni vagy megszűntetni akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül is. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét vagy egy részét megszüntesse. A Szolgáltatás egészének megszüntetése esetében a jelen ÁSZF hatályát veszti. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás megszűntetése, Szolgáltatónak felróható okból időszak közben történik, úgy Szolgáltató az előfizetésből még hátralévő időtartammal arányos díj-visszatérítésre köteles.

 

 1. 18. Az Üzemeltető jogosult, a Weboldal működésének teljes körű ellenőrzésére.

 

 1. 19. Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának ellenőrzésére.

 

 1. 20. Az Üzemeltető jogosult az Ügyfél regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának visszautasítására, amennyiben valószínűsíthető, hogy a megadott vagy módosított adatok – kiemelten az e-mail címre és telefonszámra – már korábban regisztrált más Ügyfélhez tartozhat. Az Üzemeltetőnek elegendő a valószínűsítés, bizonyítani vagy tényszerűen igazolnia nem szükséges a regisztráció vagy adatmódosítás visszautasítását.

 

 1. 21. Az Üzemeltető jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni vagy eladni.

 

 1. VI. Felelősség

 

 1. 1. A Szolgáltató és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél fogadásból eredő veszteségéért vagy nem realizált nyereségéért. Az Ügyfél a Szolgáltatás keretében kapott információt saját belátása szerint és saját felelősségére használja fel.

 

 1. 2. Szolgáltató és az Üzemeltető a Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 1. 3. A Szolgáltató és az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek); a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibák.

 

 1. 4. A Szolgáltató és az Üzemeltető nem vállal felelősséget az adatvesztésből vagy a Weboldal illegális feltöréséből, adatlopásból, adathalászásból eredő károkért. Erre vonatkozóan reklamációnak nincs helye. Az Ügyfél kizárólag saját felelősségére jogosult a Szolgáltatás igénybe vételére.

 

 1. 5. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató és az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Ugyanígy a Szolgáltató és az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét, amennyiben az Ügyfél a rá irányadó jog szerinti nagykorúsági korhatárt elérése nélkül veszi igénybe a Szolgáltatást.

 

 1. 6. Üzemeltető és a Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét vis maior esetén. Vis maiornak minősül minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső ok, esemény vagy körülmény, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen ÁSZF-ből fakadó valamely kötelezettségnek egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, elektromos vagy egyéb közszolgáltatás akár ideiglenes felfüggesztése, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb.. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen ÁSZF-ből fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen ÁSZF-ben vállaltak felfüggesztődnek.

 

 1. 7. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Szolgáltató/Üzemeltető irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:

 

• a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

• az információtovábbítás késedelméből adódó,

• vírusok által okozott,

• szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

• adattovábbítási kapcsolat, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

 1. VII. Felmondás

 

 1. 1. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást az előfizetett időszak (1;3;6;12 hónap) végére minden további nélkül felmondani.Felmondás esetén az Ügyfél köteles a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni személyes fiókján keresztül küldött elektronikus üzenetben a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségére. Felmondás esetén a Szolgáltatás díját Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.

 

 1. 2. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatást indoklással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét ismételten és súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen a Szolgáltatás hiányos nyújtása (fogadási tanács (tipp), szelvényajánló küldésére nem kerül sor). Azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltatási díjnak az előfizetés időtartamából még hátralévő időtartammal arányos részét a Szolgáltató köteles visszatéríteni az Ügyfél részére.

 

 1. 3. A Szolgáltató is jogosult a Szolgáltatást indoklással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen titoktartási szabályok, a Szolgáltatás továbbértékesítésre vonatkozó szabályok megsértése illetve számítástechnikai visszaélések megvalósítása. A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatási díjat az ügyfél részére visszatéríteni és a Szolgáltatást a felmondás Ügyféllel történt közlését követően azonnali hatállyal beszünteti.

 

 1. 4. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, az új szolgáltatásra vonatkozó kiegészítésére. A módosítás legkésőbb annak hatályba lépésével legkésőbb a Weboldalon az Ügyfelek számára megismerhetővé kell tenni. A módosítás során az Ügyfél köteles választani: a módosítást minden további nélkül elfogadja vagy jogosult előfizetését azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. VIII. Panaszok kezelése

 

 1. 1. Az Ügyfél kifogásait, panaszait írásban, a Szolgáltató részére a Weboldalon, fiókjába bejelentkezve ticketing rendszerben, elektronikus üzenetben közölheti, amelyet Szolgáltató köteles 15 munkanapon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményét panaszos Ügyféllel a személyes fiókjába küldött elektronikus üzenet formájában, vagy a regisztrációja során megadott e-mail címére megküldve közölni.

 

 1. 2. A panaszra adott válasznak tartalmaznia kell az Ügyfél panaszára adott érdemi választ, megjelölve az alábbi jogérvényesítési lehetőségek esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

 1. 3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

 1. IX. Adatvédelem

 

 1. Az Ügyfelek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely közvetlenül elérhető erre a mondatra  kattinva.

 

 1. X. Záró rendelkezések

 

 1. 1. A regisztráció befejezéséhez a Ügyfél köteles a jelen ÁSZF-t és az Adatkezelési Szabályzatot elolvasni, és tudomásul venni.

 

 1. 2. A jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződéses feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. A felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés céljának a leginkább megfelel.

 

 1. 3. Jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató/Üzemeltető általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi keletű ÁSZF/Adatkezelési Szabályzat közzétételével veszti hatályát) és a Szolgáltató kizárólag a Weboldalon történő megjelentetéssel eleget tesz a közzétételkor meglévő tagokkal szembeni értesítési kötelezettségének. Amennyiben az érintett ügyfelek felmondási szándékukat a legközelebbi belépéskor (amikor az új ÁSZF-ről/Adatkezelési Szabályzatról tudomást szereznek), de maximum 15 napon belül nem jelzik, úgy a módosítás hatálybalépésének időpontjától a felek között a módosított ÁSZF/Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadók.
 2.  

Az Ügyfél a regisztráció lezárásaként a megfelelő ikonra kattintva elfogadja az ÁSZF-t, amely elfogadással tehát kifejezetten elismeri, hogy a jelen dokumentum tartalmát megismerte és ezen ismeretek birtokában regisztrált és veszi igénybe a Szolgáltatást, és jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezette elfogadja.

 

Az Ügyfél az ÁSZF fentiek szerinti elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott adatokat és információkat felhasználva a Szolgáltató/Üzemeltető lényeges információval szolgálhat az ügyfelek által használt szolgáltatásról, illetve egyéb szolgáltatásismertetőket küldhet, valamint megoszthatja partnereivel a szükséges adatokat, így a Szolgáltató/ Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhetnek.  

 

Lezárva: 2017. január 24.

A mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat a Weboldalról tölthető le és ott található meg!